Algemene voorwaarden

Inhoud:
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Contract en voorwaarden
Artikel 3. Herroepingsrecht
Artikel 4. Levering
Artikel 5. Betaling
Artikel 6. Aansprakelijkheid
Artikel 7. Gebruik website
Artikel 8. Klachten
Artikel 9. Privacy
Artikel 10. Communicatie via de online coachingsomgeving
Artikel 11. Looptijd en wijziging van overeenkomsten
Artikel 12. Conformiteit en Garantie
Artikel 13. Beëindiging overeenkomst
Artikel 14. Wijzigingen
Artikel 15. Intellectueel eigendomsrecht
Artikel 16. Toepasselijk recht

Artikel 1. Algemeen
1.1 Identiteit van de onderneming:
Barbell Bar Arnhem
Agnietenstraat 88B
6822JW, Arnhem

Telefoonnummer: +316 58 94 08 53
E-mailadres: info@barbellbar.nl
KvK-nummer: 83974482
Btw-identificatienummer: NL003899820B76

Laatste update: 25 oktober 2023

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van C&C Trading (hierna: Barbell Bar), op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Barbell Bar en de partij die een product of dienst afneemt van Barbell Bar (hierna: klant) en op het gebruik door eenieder van de website en subdomeinen van www.barbellbar.nl.

Artikel 2. Contract en voorwaarden
2.1 Een overeenkomst met Barbell Bar komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Barbell Bar verleent geen diensten aan mensen jonger dan 18 jaar. Als op enig moment na het aangaan van een overeenkomst inzake een dienst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar, eindigt het contract per direct. Tenzij het inschrijfformulier is ondertekend door ouders, verzorgers of bevoegden.

2.3 Barbell Bar voorziet de klant uiterlijk bij levering van het product of de dienst van de volgende informatie:
a. het adres van Barbell Bar waar de klant met vragen of klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
c. informatie over garanties en service na aankoop;
d. een btw-factuur met daarop de prijs van het product, de kosten van aflevering, de manier van betaling en de manier van levering van het product of de dienst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. als de consument een herroepingsrecht heeft, het retourformulier voor herroeping.

2.4 In geval van een duurtransactie is het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 3. Herroepingsrecht producten
3.1 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende 14 dagen ontbinden. Uitgezonderd zijn cadeaubonnen.

3.2 De in het eerste lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of, ingeval van een niet-periodieke bestelling bestaande uit meerdere producten, het laatste product heeft ontvangen.

3.3 Tijdens de in het eerste lid genoemde bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

3.4 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de in het eerste lid genoemde bedenktijd door middel van het retourformulier voor herroeping.

3.5 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Barbell Bar.

3.6 De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Barbell Bar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.7 De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

3.8 Barbell Bar vergoedt alle betalingen van de klant binnen 7 werkdagen volgend op de dag waarop Barbell Bar het geretourneerde product heeft ontvangen.

3.9 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de klant.

3.10 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 3a. Herroepingsrecht diensten
3a.1 De klant kan een overeenkomst inzake een dienst gedurende 14 dagen ontbinden.

3a.2 De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3a.3 Barbell Bar vergoedt alle betalingen van de klant binnen 7 werkdagen volgend op de dag waarop de klant aanspraak maakt op zijn herroepingsrecht.

3a.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

3a.5 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 4. Levering
4.1 Barbell Bar zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 21 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

4.2 Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 21 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Betaling
5.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 5 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

5.2 Barbell Bar is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde.

5.3 Barbell Bar stuurt een kosteloze herinnering bij wanbetaling. Bij een tweede betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Bij een derde betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 10,00 administratiekosten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 De diensten van Barbell Bar zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

6.2 De klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten van Barbell Bar. Barbell Bar sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door Barbell Bar verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Barbell Bar.

6.3 Barbell Bar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6.4 In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant een arts te raadplegen voordat hij gebruik maakt van de website, producten of diensten van Barbell Bar. Raadplegen van een arts is in elk geval nodig in geval van:

Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
Uitstralende pijn op de borst
Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
Hartkloppingen
Kortademigheid
Diabetes
Psychische- aandoeningen en/of ziekten
Epilepsie
Bloedarmoede
Goed- of kwaadaardige gezwellen

Artikel 7. Gebruik website www.Barbell Bar en subdomeinen
7.1 Hoewel Barbell Bar constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. Barbell Bar is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website.

7.2 Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling of vervanging van advies van een (sport)arts of anders medisch advies. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. Barbell Bar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

Artikel 8. Klachten
8.1 Klachten over de uitvoering van een overeenkomst met Barbell Bar moeten altijd eerst bespreekbaar gemaakt worden bij Barbell Bar binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. De klant kan hiervoor gebruikmaken van de contactgegevens zoals vermeld in artikel 1. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

8.2 Bij Barbell Bar ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Artikel 9. Privacy
9.1 De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Barbell Bar handelt conform deze wet. Zie hier meer over de persoonsgegevens en de verwerking hiervan.

9.2 Barbell Bar geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. Barbell Bar gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.

Artikel 10. Communicatie via de online coachingsomgeving
In de online omgeving van Barbell Bar kunnen klanten onderling communiceren. De klant stemt ermee in geen bedreigende berichten te plaatsen of de privacy van andere gebruikers te schenden. Klachten over schending van deze regels kunnen verstuurd worden naar team@Barbell Bar. Barbell Bar onderzoekt elke klacht zorgvuldig en neemt waar nodig stappen.

Artikel 11. Looptijd en wijziging van overeenkomsten
11.1 De looptijd van het lidmaatschap is afhankelijk van het abonnement waarvoor de gebruiker heeft gekozen.

11.2 Barbell Bar kan de prijs voor betaalde abonnementen, met inbegrip van terugkerend abonnementsgeld, vooruitbetaalde periodes (voor periodes waarvoor nog niet is betaald), of codes van tijd tot tijd wijzigen, en zal de klant op voorhand informeren over elke prijswijziging en, indien van toepassing, de klant laten weten hoe de wijzigingen aanvaard kunnen worden. Prijswijzigingen zullen van kracht worden aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, gaat de klant akkoord met de nieuwe prijs door de dienst te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Indien de klant niet akkoord gaat met de prijswijziging, heeft de klant het recht om de wijziging te verwerpen door zich voordat de prijswijziging van kracht wordt uit te schrijven voor het betaalde abonnement.

11.3 De minimale looptijd van een abonnement bedraagt 6 maanden en is met na dit termijn maandelijks opzegbaar (tenzij anders omschreven bij het afsluiten van het abonnement).

Artikel 12. Conformiteit en Garantie
De garantie geldt niet indien:

1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

Artikel 13. Beëindiging overeenkomst
Een klant kan een lidmaatschap na het minimale termijn van 6 maanden (tenzij anders omschreven bij inschrijving, een ander termijn staat dan vermeld op het formulier) opzeggen. Ook geldt een opzegtermijn van 1 maand. Nadat de klant heeft opgezegd, behoud deze de toegang tot de dienst tot het einde van de factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor media die niet is bekeken of geopend.

Artikel 14. Wijzigingen
Barbell Bar behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. Barbell Bar brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Als een dienst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. Barbell Bar doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst.

Artikel 15. Intellectueel eigendomsrecht
Barbell Bar behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de website en producten (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Barbell Bar of toestemming van de rechthebbende. Het afdrukken en/of downloaden van informatie op de website voor persoonlijk gebruik is toegestaan.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en alles wat daarmee verband houdt is Nederlands recht van toepassing.